Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia Piotr Sobański, Marlena Sobańska, której siedziba mieści się przy ul. Sportowej 1, 62-080 w Tarnowie Podgórnym. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz w niektórych przypadkach na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. bez zgody Pacjenta,
 3. Dane Pacjentów będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej. W tym zakresie niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
  1. nazwisko i imię (imiona)
  2. data urodzenia
  3. oznaczenie płci
  4. adres miejsca zamieszkania
  5. PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  6. imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres w przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażania zgody.
   Podanie powyższych danych jest konieczne i wynika z przepisów prawa, zaś konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, takim jak np. NFZ, ZUS oraz inne organy państwowe, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych), czy pracowników Administratora na podstawie stosownych upoważnień oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta lub jego przedstawicielowi ustawowemu.
 5. Każdemu Pacjentowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w podanym zakresie szerszym, aniżeli wskazany w pkt. 3)
  4. przenoszenia danych (w zakresie szerszym aniżeli wskazany w pkt. 3).
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług medycznych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. 20 lat - dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  2. 10 lat - zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją Pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  3. 5 lat - skierowania na badania oraz zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  4. 2 lata - skierowania, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że Pacjent odebrał skierowanie,
  5. 22 lat - dokumentacja medyczna dot. dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia.
   Po upływie okresów wymienionych powyżej Administrator niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.
 8. W każdej chwili przysługuje Pacjentowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww zgody przed jej wycofaniem.
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.Data, 25 maja 2018r.

Polityka plików cookies

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": "sesyjne"
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:
  1. zaakceptowania obsługi "cookies", co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez naszą witryny internetowe;
  2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych użytkownika witryn;
  3. określenia ustawień dla różnych typów plików "cookie", na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
  4. blokowania lub usuwania cookies.

  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.