nzoz-poznanskiecentrumzdrowiaOGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia Piotr Sobański, Marlena Sobańska z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

 • Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz w niektórych przypadkach na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. bez zgody Pacjenta,

 • Dane Pacjentów będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej. W tym zakresie niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:

 • nazwisko i imię (imiona)

 • data urodzenia

 • oznaczenie płci

 • adres miejsca zamieszkania

 • PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

 • imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres w przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażania zgody.

Podanie powyższych danych jest konieczne i wynika z przepisów prawa, zaś konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 • Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, takim jak np. NFZ, ZUS oraz inne organy państwowe, innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. laboratorium zewnętrznym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych), czy pracowników Administratora na podstawie stosownych upoważnień oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta lub jego przedstawicielowi ustawowemu.

 • Każdemu Pacjentowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych

 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w podanym zakresie szerszym, aniżeli wskazany w pkt. III.)

 • przenoszenia danych (w zakresie szerszym aniżeli wskazany w pkt. III).

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług medycznych.

 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

 • Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • 20 lat  - dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

 • 10 lat - zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją Pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

 • 5 lat - skierowania na badania oraz zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

 • 2 lata - skierowania, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że Pacjent odebrał skierowanie,

 • 22 lat - dokumentacja medyczna dot. dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia.

Po upływie okresów wymienionych powyżej Administrator niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.

 • W każdej chwili przysługuje Pacjentowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w.w zgody przed jej wycofaniem.

 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


Data, 25 maja 2018r.

Podpis : Piotr Sobański

 

.:Szybki kontakt:.

w Tarnowie Podgórnym:
NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 814-63-92
oraz 61 663-64-20

w Kaźmierzu:
NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia ul. Orzeszkowej 6, 64-530 Kaźmierz
tel. 61 291-81-28
oraz 667-924-320
lub 782-85-93-10

w Poznaniu:
NZOZ Poznańskie Centrum Zdrowia Os. Zwycięstwa 108, 61-653 Poznań
tel. 61 820-60-17
lub 61 820-91-80
oraz 605-337-001

w Poznaniu:
Poradnia lekarza rodzinnego: Os. Zwycięstwa 108, 61-653 Poznań
tel. 61 823-05-18
lub 61 820-61-11
oraz 513-053-549


wykonanie: PRODO tworzenie stron